Eerstelijnszone AMALO logo

Kinesitherapeuten van de regio AMALO

Een kinesitherapeutenkring is een lokale groep van kinesitherapeuten in de vorm van een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw) of een feitelijke vereniging. Het doel is de lokale belangen van de kinesitherapeuten te behartigen in een welomschreven territorium (verschillende gemeenten). De kring fungeert in haar regio als spreekbuis en aanspreekpunt op vlak van gezondheidsdoelstellingen van de plaatselijke overheden. De kring beoogt de multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg te verbeteren, alsook de relaties met de regionale gezondheids- en welzijnszorg en de lokale bevolking. Als verplichte partner binnen de eerstelijnszone kan de kring actief deelnemen aan het beleid.

Relatie kring-kinesitherapeut


Een kring creëert een gevoel van solidariteit en bevordert onderlinge contacten (overleg, discussies, uitwisseling ideeën en ervaringen)


Relatie kring-maatschappij


Het maatschappelijk belang komt tot uiting in een betere toegang tot de eerstelijnszorg op lokaal vlak. De Vlaamse overheid rekent erop dat AXXON de (re)organisatie van de gezondheidszorg mee vorm geeft topdown, maar vooral bottom up via de kringwerking.

Verantwoordelijkheid nemen binnen de eerstelijnszone is voor de lokale kring als verplichte partner niet alleen mogelijk maar vooral noodzakelijk. Kinesitherapeuten moeten zichzelf promoten en onmisbaar opstellen in de maatschappij. Contacten met de huisartsenkringen kan alleen maar bevorderlijk werken voor de relatie kinesitherapeut-arts. Het is uiterst interessant te voelen wat er binnen de regio leeft.


Relatie kring-provinciale koepel


Uiteraard bestaat er via de provinciale koepel een coördinatie en samenwerking tussen de kringen onderling.


Relatie kring-beroepsvereniging


Het lokale nut ligt vooral in het feit dat de beroepsvereniging dicht bij de basis blijft. Het beleid blijft actueel door de veelvuldige contacten die tegenwoordig mogelijk zijn via mail en via individuele initiatieven van werkende kinesitherapeuten. Via gemandateerden heeft de kring stemrecht in de algemene vergadering van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie, op voorwaarde dat deze kring het vzw-statuut heeft verworven.
Omgekeerd heeft de basis via de kring meer voeling met de werking van de beroepsvereniging. De kring met vzw-statuut fungeert als het ware als spreekbuis doch met behoud van autonomie.
Door u als kring aan AXXON te binden, kan u ook rekenen op jaarlijkse financiële middelen op basis van uw ledenaantal.


Relatie kring-scholing


Via kringactiviteiten is er een permanente navorming mogelijk wat zijn belang heeft in het kader van latere accrediteringsvoorwaarden.